„Senat to miejsce dla fachowców, którzy mają ekspercką wiedzę na konkretne tematy i mogą stać na straży ustawodawstwa. To izba, w której ważne są kompetencje, a nie polityczne układy. Wierzę, że jako niezależny kandydat, wraz ze wsparciem komitetu, będę godnie reprezentował swój region i moja wiedza i doświadczenie będą istotnym wsparciem w polskim Parlamencie.”

Co robi Senat?

 

Senatorowie rozpatrują ustawy uchwalone przez Sejm. Senat ma trzy możliwości decydowania o kształcie ustawy. Może: odrzucić ustawę w całości (ustawa jest przekazywana Sejmowi z zaznaczeniem, iż Senat nie wyraża zgody na daną ustawę), przyjąć ustawę bez zmian (Marszałek Sejmu przekazuje ustawę Prezydentowi do podpisu), wnieść poprawki do ustawy (ustawa ponownie trafia do Sejmu, by ten rozpatrzył poprawki wniesione przez Senat). Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie ustosunkuje się do niej, ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm.

Senator ma prawo do przedstawiania projektów uchwał lub, w imieniu grupy 10 senatorów, projektów ustaw. Jeżeli Senat przyjmie projekt ustawy, zostaje on następnie wniesiony do Sejmu jako inicjatywa ustawodawcza.

Do obowiązków Senatu należy wyrażanie zgody na zarządzenie przez Prezydenta referendum ogólnokrajowego oraz na powołanie przez Sejm Prezesa Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich, podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Na posiedzeniach plenarnych senator może zabrać głos w omawianej przez Senat sprawie, zgłaszać wnioski do dyskutowanej przez Senat ustawy i uchwały (proponować jej odrzucenie, przyjęcie bez poprawek albo wnosić do jej tekstu poprawki), zgłaszać tzw. wnioski formalne (np. ogłoszenie przerwy, ograniczenie czasu przemówień) oraz wnioski dotyczące porządku obrad.